چهارشنبه, 04 دی 1398 00:11

پلاک کروم کبالت

 images 2

آکریلی

 

 پلاک کروم کبالت :

 

هنگامیکه تعداد زیادی ازدندانها ازدست رفته باشند ویا دندانهای پایه ضعیف باشند ویا به دلایل دیگری مانند مسائل مالی وغیره نتوان

ازپروتزهای ثابت یا ایمپلنت استفاده نمود ازپلاک پارسیل استفاده می شود .این پلاکها شامل یک اسکلت فلزی و یک قسمت آکریلی ( لثه مصنوعی )

می باشند که دندانها روی آن قرارمیگیرند.

 

acrylic plastic vs metal cobalt chrome dentures sutton uk4

denture

Cm12a

images

منتشرشده در محصولات